Admiral Ushakov Maritime State University

Admiral Ushakov Maritime State University
Lenin`s avenue, 93, Novorossiysk, Russian Federation