Bahrain International Circuit

Bahrain International Circuit
Gate 255, Gulf of Bahrain Avenue, Umm Jidar 1062, Sakhir, Bahrain