Bavarian Inn

Bavarian Inn
1 Covered Bridge Lane, Frankenmuth, Michigan, United States