Bund Riverside Hotel

Bund Riverside Hotel
398 East Beijing Road Shanghai, Shanghai, China