Burj Rafal Kempinski Hotel

Burj Rafal Kempinski Hotel
7647 King Fahd Rd, As Sahafah,, Riyadh, Saudi Arabia