Crowne Plaza Hotel Century Park Shanghai

Crowne Plaza Hotel Century Park Shanghai
No.1433 Minsheng Road, Shanghai, China