Eton Hotel Shanghai

Eton Hotel Shanghai
535 Pudong Ave, Shanghai, China