European Center of Exhibition & Promotion (EKEP)

European Center of Exhibition & Promotion (EKEP)
12th km of Athens - Lamia New National Highway, Metamorfosi, Athens, Greece