Hilton Tokyo Hotel

Hilton Tokyo Hotel
160-0023, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan