Hotel Grand Hill Ichigaya

Hotel Grand Hill Ichigaya
4-1 Ichigayahonmuracho, Shinjuku, Tokyo, Japan