Hotel Okura Tokyo

Hotel Okura Tokyo
2-10-4 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan