Keio Plaza Hotel

Keio Plaza Hotel
2-2-1 Nishi-Shinjuku, Tokyo, Japan