Kobe University

Kobe University
1-1 Rokkodaicho, Nada Ward, Kobe, Japan