Meguro Gajoen Hotel

Meguro Gajoen Hotel
1-8-1 Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo, Japan