Prince Park Tower Tokyo

Prince Park Tower Tokyo
4-8-1 Shiba-koen, Minato-ku, Tokyo, Japan