Royal Park Hotel

Royal Park Hotel
2-1-1 Nihonbashi-Kakigara-cho, Tokyo, Japan