Safari Park Hotel

Safari Park Hotel
Thika Road, Kasarani , Nairobi, Kenya