Shangri-la Tokyo

Shangri-la Tokyo
1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku,, Tokyo, Japan