Shibuya Hikarie

Shibuya Hikarie
2 Chome-21-1, Shibuya, Tokyo, Japan