Skytel Hotel Chengdu

Skytel Hotel Chengdu
15, West Chengdu South Railway Station Street, Chengdu, China