The Carnivore Grounds

The Carnivore Grounds
Langata Rd, Nairobi, Kenya