Tokyo Conference Center Shinagawa

Tokyo Conference Center Shinagawa
Area Shinagawa 3rd,4th&5th Floor, 1-9-36 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan