Wangjiang Hotel

Wangjiang Hotel
42 Xiashahepu,, Chengdu, China