Xinliang Hotel

Xinliang Hotel
246, Shangdong Street, Chengdu, China