Yuhai Int`l Resort Apartment & SPA

Yuhai Int`l Resort Apartment & SPA
163, Sanya Bay, Sanya, China